Synpunkter eller klagomål på vården?

Synpunkter eller klagomål på vården?

Det är vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling.

Om du/ni har synpunkter eller klagomål på vården bör ni i första hand kontakta vårdchef eller verksamhetschef för den verksamhet som det berör. Kontaktuppgifter till de olika enheterna hittar du här.

Andra instanser man kan vända sig till:

Patientnämnden

Till patientnämnden kan du vända dig för att framföra synpunkter eller klagomål på vården. Där kan du även få hjälp om du upplever problem i kontakterna med din vårdgivare. Här sker ingen medicinsk bedömning.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

Om du drabbats av en skada i samband med din vård här kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Detta gäller om skadan har varit möjlig att undvika. Du kan enkelt göra en skadeanmälan på LÖF's hemsida, antingen genom webbtjänsten Mina sidor eller genom att ladda ner en skadeanmälningsblankett.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

IVO  är en statlig myndighet som lyder under regeringen, och ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård. Här kan enskilda personer lämna synpunkter på vård och omsorg. Blanketter finns på hemsidan.
Lex Maria: Vårdgivaren (t ex BB Stockholm) ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria. IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt Lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

Läs mer här!